Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z o potravinách v znení neskorších predpisov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-685/2006
Rezort: MP SR
Rezortné číslo: 3736/2005-100
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva
Podnet: vlastná iniciatíva
Rokovanie: 160/2006, 18.01.2006, 6. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 37/2006

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)