Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zrušenie úlohy C.3. z uznesenia vlády SR č. 188 zo 16.3.2011 uloženej 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Číslo materiálu: UV-13859/2012
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 10547/2012/SŽDD/21495-M
Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 4/2012, 27.04.2012, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 146/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)