Materiál programu rokovania

Názov: Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za rok 2011
Číslo materiálu: UV-14530/2012
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 18689/19826/2012-42
Predkladateľ: minister spravodlivosti
Podnet: Informácia v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 4/2012, 27.04.2012, q. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)