Materiál programu rokovania

Názov: Návrh záverečného účtu kapitoly Slovenská akadémia vied za rok 2011
Číslo materiálu: UV-14925/2012
Rezort: SAV
Rezortné číslo: 661/2012
Predkladateľ: predseda Slovenskej akadémie vied
Podnet: Na základe § 29, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Rokovanie: 5/2012, 02.05.2012, k. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)