Materiál programu rokovania

Názov: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2012
Číslo materiálu: UV-15276/2013
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 13039/2013-M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2013
Rokovanie: 65/2013, 26.06.2013, 10. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)