Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na uzavretie Vnútornej dohody medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s dohodou o partnerstve Afriky, Karibiku, Tichomoria a Európskej únie a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Číslo materiálu: UV-15810/2013
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 610.797/2013-ORPO
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: vlastná iniciatíva
Rokovanie: 64/2013, 19.06.2013, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 313/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)