Materiál programu rokovania

Názov: Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2012
Číslo materiálu: UV-16126/2013
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 15960/6198/2013/OCKÚ OLAF
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 547 z 27. júna 2007 k návrhu Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike na základe úlohy 6.5 Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných zájmov Európskej únie v Slovenskej republike
Rokovanie: 65/2013, 26.06.2013, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)