Materiál programu rokovania

Názov: Priebežná správa o plnení programu zameraného na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov a na podporu zamestnávania mladých ľudí
Číslo materiálu: UV-16128/2013
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 961/2013-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: úloha B.2. z uznesenia vlády SR č. 717/2012
Rokovanie: 65/2013, 26.06.2013, 11. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)