Materiál programu rokovania

Názov: Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2012
Číslo materiálu: UV-16639/2013
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2013/001934
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 396 zo 17. apríla 2002
Rokovanie: 66/2013, 03.07.2013, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 339/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)