Materiál programu rokovania

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenia systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
Číslo materiálu: UV-16655/2013
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 10025/2013/B821-SBPMR/37415-M
Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: V súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
Rokovanie: 66/2013, 03.07.2013, 14. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 350/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)