Materiál programu rokovania

Názov: Správa o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania za obdobie 01. 01. 2013 - 30. 06. 2013
Číslo materiálu: UV-21888/2013
Rezort: ÚPVO
Rezortné číslo: 57791/2013
Predkladateľ: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet: uznesenie vlády SR č. 21 z 9. januára 2013
Rokovanie: 74/2013, 18.09.2013, 2. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)