Materiál programu rokovania

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku - nové znenie
Číslo materiálu: UV-33326/2013
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 8680/2013 – min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: podľa § 61 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 89/2014, 08.01.2014, 6. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 6/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)