Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vymenovanie podpredsedu rady správcov Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Číslo materiálu: UV-33465/2013
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 1928/2013-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Vlastná iniciatíva
Rokovanie: 89/2014, 08.01.2014, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 11/2014
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)