Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
Číslo materiálu: UV-27135/2014
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 17182/2014-1000-21963
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: § 3 zákona č. 476/2008 Z. z. a v súlade s čl. 24 smernice Európskeho parlamentu a Európskej rady č. 2012/27/EÚ
Rokovanie: 116/2014, 09.07.2014, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 350/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)