Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie
Číslo materiálu: UV-45909/2014
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 29466/2014-1000-57372
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: v zmysle bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 792 zo 17. júla 2002
Rokovanie: 140/2015, 07.01.2015, 14. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 14/2015

Obsah:


Stanoviská:




Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)