Materiál programu rokovania

Názov: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu
Číslo materiálu: UV-20902/2016
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 12461/2016-M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: uznesenie vlády SR č. 276/2013
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 283/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)