Materiál programu rokovania

Názov: Návrh súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015
Číslo materiálu: UV-21436/2016
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 12889/2016-M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 337 z 9. júla 2014
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 281/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)