Materiál programu rokovania

Názov: Vyhodnotenie plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a programu jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020 v roku 2015
Číslo materiálu: UV-21437/2016
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 13698/2016–M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 391 z 10. júla 2013
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, e. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)