Materiál programu rokovania

Názov: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2015
Číslo materiálu: UV-21441/2016
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 13700/2016-M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, d. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)