Materiál programu rokovania

Názov: Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2015
Číslo materiálu: UV-20995/2016
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: Z22054/2016-ŠT2
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Podnet: V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 671 z 20. novembra 2013, úloha podľa bodu B.2.
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 284/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)