Materiál programu rokovania

Názov: Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.01.2015 do 31.05.2016
Číslo materiálu: UV-21524/2016
Rezort: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo: 012/2016/OMH
Predkladateľ: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, minister financií
Podnet: uznesenie vlády SR č. 573 úloha B.1. z 27. augusta 2008, v znení uznesenia vlády SR č. 674 z 19. októbra 2011 a uznesenia vlády SR č. 541 z 10. októbra 2012
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 277/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)