Materiál programu rokovania

Názov: Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 3. mimoriadnom stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, konanom vo Viedni, Rakúsko, v dňoch 22. - 23. júla 2016
Číslo materiálu: UV-21555/2016
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 6418/2016-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, 17. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 289/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)