Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026
Číslo materiálu: UV-21702/2016
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 6499/2016-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Rezolúcia Výboru ministrov Rady prijatá na 1 146. zasadnutí 20. júna 2012 č. (2012)19 o obnovení (znovu udelení) Európskeho diplomu pre chránené územia Národnému parku Poloniny
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, 21. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 293/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)