Materiál programu rokovania

Názov: Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2016
Číslo materiálu: UV-21788/2016
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: predseda vlády
Podnet: iniciatívny
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, 2. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 274/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)