Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci október z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2016
Číslo materiálu: UV-33526/2016
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 8344/2016-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 36/2016, 16.11.2016, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 516/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)