Materiál programu rokovania

Názov: Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020
Číslo materiálu: UV-33632/2016
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/004807
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Podnet: Vlastná iniciatíva
Rokovanie: 36/2016, 16.11.2016, 1. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 513/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)