Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Číslo materiálu: UV-34273/2016
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: predseda vlády
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 36/2016, 16.11.2016, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 520/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)