Materiál programu rokovania

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-36111/2016
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: 665/2016-100
Predkladateľ: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 39/2016, 07.12.2016, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 557/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)