Materiál programu rokovania

Názov: Návrh komplexného organizačného, finančného a legislatívneho riešenia problémov, ktoré spomaľujú transformáciu vlastníckych a užívateľských vzťahov k lesným pozemkom, vrátane náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-36378/2016
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: 707/2016-100
Predkladateľ: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet: Bod C.5. uznesenia vlády SR č. 494 z 2. septembra 2015
Rokovanie: 39/2016, 07.12.2016, 7. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 558/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)