Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Štatútu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-37367/2016
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 241.491/2016-LEGO/7
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: na základe § 39 ods. 2 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, úloha C.7 z uznesenia vlády SR č. 142/2016
Rokovanie: 39/2016, 07.12.2016, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 562/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)