Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-14328/2017
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 17469/2017-2062-14476
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 52/2017, 29.03.2017, 8. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 147/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)