Materiál programu rokovania

Názov: Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania
Číslo materiálu: UV-21206/2018
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2018/8252:1-01BB
Predkladateľ: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
Rokovanie: 109/2018, 06.06.2018, 12. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 270/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)