Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o priebežnom plnení cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020
Číslo materiálu: UV-40838/2018
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 10445/2018-1.8
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Podnet: bod B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 562 zo 14. októbra 2015
Rokovanie: 131/2018, 05.12.2018, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)