Zoznam uznesení zo dňa 20. augusta 2003

k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 335/2003 a 336/2003 z 13. schôdze
k návrhu legislatívneho zámeru zákona na vytvorenie spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o súdnych úradníkoch
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona NR SR č. 238/2000 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o elektronickom obchode
k návrhu zákona o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
k návrhu zákona o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
k návrhu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
k návrhu zákona o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o dani z príjmov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.
k návrhu zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu opatrení úradu v oblasti priemyselného vlastníctva v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie
k úverovej zmluve pre Úver na podporu modernizácie sektoru zdravotníctva a Úverovej zmluve pre Projekt technickej pomoci modernizácie sektoru zdravotníctva
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezšvové oceľové plynové tlakové fľaše
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezšvové fľaše na plyny z nelegovaného hliníka a hliníkových zliatin
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na zvárané fľaše na plyn z nelegovanej ocele
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tlakových nádobách a ich inšpekcii
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády SR č. 296/2000 Z. z.
Nk návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael o vzájomnej pomoci v colných otázkach
k návrhu na uzavretie zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov amerických, ktorí vstupujú na územie SR
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR potrebných na dofinancovanie výdavkov súvisiacich s návštevou Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku 11. až 14. septembra 2003
k návrhu účasti delegácie SR na 58. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice na postup delegácie
k Memorandu o porozumení o zmene zamerania Slovensko-švajčiarskeho revolvingového fondu (SŠRF)
k návrhu na pristúpenie k Medzinárodnému dohovoru o ochrane rastlín
k návrhu na súhlas s presunom finančných prostriedkov v rozpočte kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v roku 2003 v zmysle § 10 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov na zabezpečenie údržby a opráv ciest a diaľnic
k návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2004 až 2006
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci júl z Plánu práce vlády SR na rok 2003
k návrhu na zrušenie úlohy v bode B.5 uznesenia vlády SR č. 371 zo 14. mája 2003 k návrhu koncepcie usporiadania miestnej štátnej správy
k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci júl z Plánu práce vlády SR na rok 2003
k návrhu na zmenu termínu plnenia úlohy z uznesenia vlády SR č. 416 bod C.4 z 28. mája 2003
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2003
k návrhu zákona o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Uznesenie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o výkone práce vo verejnom záujme
k návrhu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2002 pre projekt Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v SR
k návrhu informačných aktivít vlády SR pre obyvateľov SR pred vstupom do Európskej únie
k návrhu implementačného plánu integrácie dohľadu nad finančným trhom
k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu SAPARD
k správe o prijatých záveroch k nedostatkom zisteným Najvyšším kontrolným úradom SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2002 a k správe o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR za rok 2002
k návrhu na odvolanie zástupcu Slovenskej republiky vo funkcii asistenta riaditeľa koštituencie Českej republiky / Maďarska / Slovenskej republiky / Chorvátska v Európskej banke pre obnovu a rozvoj
k správe o predbežnom návrhu Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2004
k návrhu zákona o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o zmiernení hmotnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2003
k návrhu zákona o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1328/2002 k 15. augustu 2003
k analýze kategorizácie medzinárodných zmlúv podľa Čl. 7 ods. 4 a Čl. 7 ods. 5 Ústavy SR
k návrhu opatrení smerujúcich k urýchleniu realizácie zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 až 1945 v znení neskorších predpisov
k zásadám postupu delegácie SR na V. Ministerskej konferencii WTO, ktorá sa uskutoční 10. až 14. septembra 2003 v Kankúne, Mexiko
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 756 z 3. júla 2002
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1993 Z. z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 649 z 9. júla 2003 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní