Zoznam uznesení zo dňa 6. marca 2002

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1329)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov - tlač 1301
k návrhu na schválenie úhrady príspevku SR na rekonštrukciu sídla Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2002 v celkovej výške 65,6 mil. Sk
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2002
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1310)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra
k návrhu Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2002 - 2003
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu a členov Úverového a záručného výboru vlády Slovenskej republiky
k správe o postupe transformácie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy
k návrhu na uzavretie zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode (DVO) medzi SR a Estónskou republikou, zmeny Protokolu 3 k DVO medzi SR a Lotyšskou republikou, zmeny Protokolu 4 k DVO medzi SR a Litovskou republikou, zmeny Protokolu 3 medzi SR a Tureckou republikou, zmeny Protokolu 3 k DVO medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael a zmeny Protokolu B k DVO medzi SR a Európskym združením voľného obchodu
k rozpracovaniu opatrení na zabezpečenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Protokolu o vode a zdraví
k návrhu na zmenu úlohy v bode B.215 a na zrušenie úloh v bodoch B.216, B.217, B.218, B.219, B.220, B.221 a B.222 uznesenia vlády SR č. 1154 z 12. decembra 2001
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 363/2001, úloha č. 10 prílohy A
k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2001 pre projekt „Modernizácia železničnej trate Šenkvice – Cífer a staníc Rača – Trnava na Slovensku“
k analýze a návrhu systémových opatrení zlepšenia činnosti katastrálnych úradov
k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami
k návrhu na prijatie delegácie Predsedníctva Rady hospodárskej a sociálnej dohody Českej republiky pri príležitosti spoločného rokovania s Predsedníctvom Rady hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky 26. marca 2002
k návrhu personálneho a finančného zabezpečenia správy Agentúry na podporu vedy a techniky v roku 2002
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Slovenskej republiky