Zoznam uznesení zo dňa 15. marca 2001

k návrhu poslanca Národnej rady SR Romana Vavríka na vydanie zákona, ktorým sa upravuje postup obce pri vymáhaní vynaložených finančných prostriedkov (tlač 907)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu viacročnej finančnej dohody a ročnej finančnej dohody programu SAPARD
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 514 zo 6. júla 2000 k návrhu na ďalší postup privatizácie podniku MEDIKA, š. p. Bratislava
k návrhu dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17 z 10. januára 2001 k 7. marcu 2001
k návrhu Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
k návrhu na prevzatie štátnej záruky vládou SR za úvery na financovanie verejnej práce „Premostenie Dunaja v Bratislave – Most Košická“
Vyhodnotenie dočasnej úpravy colnej sadzby na dovoz cukru z Poľskej republiky
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení
k návrhu na schválenie vstupu Slovenskej republiky do Agentúry pre jadrovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 59. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční 2. až 6. apríla 2001 v Budapešti
k návrhu na zmenu štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2001
k návrhu na zvýšenie čerpania úveru s garanciou vlády v zmysle uznesenia vlády SR č. 468 zo 7. júla 1998
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
k návrhu na poskytnutie humanitárnej pomoci obyvateľom Ukrajiny vládou Slovenskej republiky
k návrhu na vydanie rozhodnutia, že stavby „Výroba autoexteriérových súčastí automobilov a ich kompletácia „Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno, „Výroba a montáž palivových systémov automobilov“ Plastic Omnium Fuel Systems, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno sú významné investície a stavba „Plastic Omnium Lozorno – napojenie na cestu a diaľnicu“ je súvisiacou a doplnkovou stavbou, ktorých uskutočnenie je vo verejnom záujme
k návrhu na zrušenie bodu C.2 písmeno b) uznesenia vlády SR č. 622 zo16. 8. 2000
k úprave celkových početných stavov Vojenského obranného spravodajstva - PRÍSNE TAJNÉ
k návrhu na zníženie minimálneho limitu obilia štátnych hmotných rezerv pre potreby zásobovania domáceho trhu potravinárskym obilím zo zásob štátnych hmotných rezerv
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov (tlač 884)