Zoznam uznesení zo dňa 13. júna 2001

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 254/1994 Z.z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z.z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany SR v znení neskorších predpisov
k návrhu transformácie Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú.
k návrhu zmien predpisov v nadväznosti na pripomienkové konanie k materiálom vlády SR v súlade s dokumentom Audit
k návrhu rokovacieho poriadku vlády SR a smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
k návrhu vlády na zmenu vládneho návrhu zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 924), vládneho návrhu zákona o verejnej službe (tlač 925) a vládneho návrhu zákona Zákonník práce (tlač 926)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k správe o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou
k návrhu na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Maltu 18. a 19. júna 2001
k správe o priebehu a výsledkoch 6. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí (17. mája 2001, Brusel)
k ďalšiemu postupu SR vo veci sťažnosti I. M. proti SR podanej Výboru OSN pre ľudské práva
k návrhu na úhradu dobrovoľného príspevku SR na aktivity OBSE v oblasti rómskej problematiky
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001
k návrhu účasti delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Göteborgu 16. júna 2001
k politike informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike
k návrhu spôsobu privatizácie 49 %-ného podielu v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava
k správe o plnení úloh uznesení vlády SR č. 363/2001 a č. 366/2001 k 31. máju 2001
k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Plešivec, Železničná ul. – Sklad č. 09
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Šarišské Lúky, Strojnícka ul. č. 14 – Sklad č. 03
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Bardejov, Dukelská ul. 15 – Sklad č. 05
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušujú rozhodnutia o privatizácii podniku Nákladná automobilová doprava 802, a.s. Bratislava
k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich s výkupom pozemkov pre výstavbu závodu INA WERK - Kysucké Nové Mesto
k správe o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2000
k správe o plnení Akčného programu SR na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a návrh nového Akčného programu SR na roky 2001 až 2008
k správe o problémoch odstraňovania havarijného stavu justičných budov a získavania nových prevádzkových priestorov pre potreby súdnictva
k návrhu na rozšírenie Riadiacej skupiny pre reštrukturalizáciu a privatizáciu vybraných bánk a reštrukturalizáciu podnikového sektora
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2001 na podporu preventívnych programov
k použitiu zostatku finančných prostriedkov pre organizácie vykonávajúce pravidelnú autobusovú dopravu z Programu obnovy vozidlového parku z roku 1998
k návrhu na využitie redukovaných pracovných miest Domu zahraničných stykov v kapitole Ministerstva školstva SR
k vyhodnoteniu účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri, vrátane finančného zúčtovania
k návrhu na schválenie zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou, podpísanej v Ankare 10. apríla 2001
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky do programu Európskych spoločenstiev LIFE III (2000 – 2004) v období 2002 - 2004
k návrhu na podpísanie Rezolúcie o budúcom rozvoji spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP), na prijatie Deklarácie o oblastiach priorít spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP) a na prijatie Rokovacieho poriadku pre Riadiaci výbor spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP
k správe o posúdení návrhov obcí na zriadenie obecných akciových vodárenských spoločností
návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2001
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Rady Úradu pre finančný trh
k návrhu na zrušenie úlohy C.30 uznesenia vlády SR č. 694/2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti
k návrhu na zmenu štatútu Prípravného výboru pre štrukturálne fondy EÚ
k návrhu na odovzdanie a prevzatie agendy Cezhraničnej spolupráce Phare z Úradu vlády SR na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na poskytnutie podpory na dobudovanie priemyselného parku IGP Vráble
k doplnku k Aktualizovanej strednodobej hospodárskej politike vlády Slovenskej republiky
k návrhu na uzavretie Dodatku k Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie ohľadne čiastočného zníženia zadlženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike z 24. júla 1997 prostredníctvom dodávok špeciálneho materiálu
k návrhu na zmenu znenia článku 5 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva schválenej uznesením vlády SR č. 409 z 9. 5. 2001
k návrhu reformy daní - náčrt budúcej daňovej politiky
k plánu rozpracovaných priorít prípravy obrannej infraštruktúry v roku 2002 - VYHRADENÉ
k návrhom na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR a návrhom na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SRSRsplnomocneného veľvyslanca SR