Zoznam uznesení zo dňa 28. októbra 2009

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (tlač 1293)
k návrhu na zmenu zastúpenia Slovenskej republiky v Pracovnom združení podunajských regiónov
k návrhu na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vojnových hroboch
k monitoringu vývoja stanovísk SR k návrhom právnych aktov Európskej únie
k správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v roku 2008
k stratégii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli v dňoch 29. - 30. októbra 2009
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2009
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností