Zoznam uznesení zo dňa 21. novembra 2001

k návrhu poslanca Národnej rady SR Mariána Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov a návrhu na doplnenie článku II vládneho návrhu zákona o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov
k Finančnému memorandu projektu programu ISPA pre rok 2001 „Podpora pri organizácii monitorovacích výborov“
k ekonomickej a finančnej analýze hospodárenia Slovenských elektrární, a.s. za rok 2000 a výhľad na obdobie rokov 2001 - 2004 - NESPRÍSTUPŇOVAŤ !
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) (tlač 1200)
k odpočtu plnenia úloh uznesení vlády SR č. 363/2001 a 366/2001 k 30. septembru 2001
k aktualizácii koncepčného zamerania technickej politiky priemyselných odvetví do roku 2003, s výhľadom do roku 2005
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o schválení privatizačného projektu Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava a ruší rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o schválení dodatku k privatizačnému projektu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o včasnom oznamovaní jadrových havárií a výmene informácií o jadrových zariadeniach
k návrhu opatrení na zabezpečenie vykonávania Cartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2001
k návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 1030 z 31. 10. 2001
k správe o dostavbe a prestavbe Závodného ústavu národného zdravia Trnava na Pavilón chirurgických disciplín
k návrhu na zníženie výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR určených na bežné transfery podnikateľským subjektom poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu a súčasne zvýšenie výdavkov kapitoly Ministerstva školstva SR
k návrhu personálneho a finančného zabezpečenia správy Agentúry na podporu vedy a techniky v roku 2001