Zoznam uznesení zo dňa 13. novembra 2002

k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov
k návrhu na pripojenie Slovenskej republiky k Medzinárodnému kódexu správania sa proti šíreniu balistických rakiet
k návrhu na vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii
k návrhu na odvolanie Ing. Vladislava Šimku z funkcie prednostu Okresného úradu Bratislava V na základe vlastnej žiadosti
k návrhu účasti delegácie SR na 6. zasadaní Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní 9. - 13. decembra 2002 v Ženeve
k návrhu na zrušenie úlohy C. 8 z uznesenia vlády SR č. 213 zo 7. marca 2001
k polročnej správe o stave kapitálového trhu za prvý polrok 2002
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2002
k návrhu štatútu Akreditačnej komisie
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, podpísanej v Prahe 18. júna 1987
k návrhu na vypovedanie Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísaného v Nikózii 29. júna 1972
k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2003
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2003 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k správe o ukončení rokovaní o ďalšej liberalizácii agropotravinárskeho obchodu medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou a návrh na uzavretie Doplnkového protokolu č. 12 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2003
k summitu Severoatlantickej rady a Euro-atlantickej partnerskej rady na úrovni hláv štátov a vlád v Prahe 21. a 22. novembra 2002 - VYHRADENÉ
k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a limitov počtu zamestnancov v ústredných orgánoch SR na rok 2003 - DÔVERNÉ