Zoznam uznesení zo dňa 15. júla 2009

k návrhu zákona o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o doprave na dráhach
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie
k vecnému zámeru programu poskytovania pomoci občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy
k návrhu rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2010 až2012
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009
k návrhu zákona o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR, Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2009 č. 01/2009
k návrhu koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe
k návrhu na účasť SR na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2009
k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z návrhov rozvoja vo vecne príslušnej oblasti Koncepcie vnútornej bezpečnosti SR - do roku 2005 zabezpečiť určenie vybraných komerčných bánk za subjekty hospodárskej mobilizácie
k zámeru prípravy koncepcie zlúčenia zdravotných poisťovní Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s.
k návrhu na vymenovanie člena Súdnej rady SR
k návrhu nariadenia vlády SR o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme štúdia na akademický rok 2010/2011
k návrhu na použitie majetku vo vlastníctve štátu v správe Ministerstva vnútra SR podľa § 13a ods. 5 zákona č. 278/1993 Z. z. ako nepeňažný vklad do spoločnosti Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16,812 72 Bratislava