Zoznam uznesení zo dňa 26. júna 2002

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku politickým väzňom a pozostalým manželkám - tlač 1425
k návrhu poslancov Národnej rady SR Mariána Mesiarika a Štefana Rusnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 (tlač 1432)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jaroslava Slaného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 1561)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Dušana Kovačiča a Ferdinanda Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (tlač 1495)
k návrhu zákona o lesoch
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o lesoch
k štátnej politike v oblasti udeľovania licencií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy SR
k návrhu na vymenovanie troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky
k návrhu na uzavretie Európskeho dohovoru o výmene reagencií na určovanie krvných skupín, protokolu a dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na určovanie krvných skupín
k návrhu opatrení pre vypracovanie výročných správ a verejných odpočtov jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy
k analýze možností riešenia úpravy rozhodovania na ústredných orgánoch štátnej správy
k návrhu spôsobu privatizácie Slovenských elektrární, a. s.
k Podpornému úverovému programu a Mikropôžičkovému programu
k návrhu na zmenu článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2000
k návrhu na rekonštrukciu Reduty v Bratislave, sídelnej budovy Slovenskej filharmónie
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o vedecko-technickej spolupráci
k návrhu na zrušenie úlohy č. 1 na mesiac máj z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 a na zrušenie úlohy B.66 z uznesenia vlády SR č. 1154 z 12. decembra 2001
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1154/2001 k 20. 6. 2002
k návrhu mechanizmu uvoľňovania prostriedkov v prospech miest a obcí ako náhrady za vybudované plynárenské zariadenia a uvoľňovania prostriedkov na vysporiadanie cenových rozdielov k cenám tepla a teplej úžitkovej vody a návrhu zmeny bodu A.4 uznesenia vlády SR č. 446/2002
k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2002
k návrhu zamerania kontroly efektívnosti plnenia úloh ústredných orgánov štátnej správy a vybraných organizácií Úradom vlády SR na obdobie od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2002
k návrhu na vyslovenie súhlasu s odplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže
k výročnej správe o činnosti Fondu detí a mládeže a ročnej účtovnej závierke za rok 2001
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl
k návrhu organizačno – technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2002
k návrhu na odvolanie z funkcie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k návrhu legislatívneho zámeru návrhu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov
k návrhu na odvolanie Ivana Čeredejeva z funkcie generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky - Slovakia
k návrhu na určenie odmeny predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, riaditeľovi NBÚ, splnomocnencovi na ochranu osobných údajov v informačných systémoch a splnomocnencom vlády za I. a II. štvrťrok 2002
k návrhu na poskytnutie osobitnej záruky vlády pre Slovenskú sporiteľňu, a. s. na účely plnenia podmienok Zmluvy o kúpe 87,18% akcií Slovenskej sporiteľne, a. s.
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Bardejov, Sv. Jakuba 21, Bardejov na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Poliklinika Veľké Kapušany, ul. Zoltána Fábryho 20, Veľké Kapušany na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Gynekologicko-pôrodníckej nemocnice, Partizánska 27, Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie Milana Vaškora z funkcie prednostu Okresného úradu v Malackách na základe jeho žiadosti a na vymenovanie Ing. Dušana Prokopa do tejto funkcie
k návrhu na pridelenie finančných prostriedkov na rok 2002 na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Národny dom v Martine (Divadlo SNP Martin)
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania ... - VYHRADENÉ !