Zoznam uznesení zo dňa 27. októbra 2004

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
k návrhu na vloženie pohľadávky z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v rámci vládou schváleného projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení – 2. fáza do základného imania spoločnosti Veriteľ, a. s.
k návrhu implementačnej stratégie a systému finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu
k správe o realizácii výstavby Cyklotrónového centra Slovenskej republiky a návrhu na vytvorenie organizácie
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky, vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom v Chorvátskej republike dňa 15. septembra 2004
k súhlasu na začatie stavby I/51 Trnava Nitrianska ulica zaradenej do programu 053 Cestná infraštruktúra v roku 2004
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády, na základe uznesenia č. 566/2004, uložených ministrovi financií
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR pre ministra kultúry SR
k návrhu na zrušenie úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2004
k správa o povodniach v Slovenskej republike za obdobie január - august 2004 s návrhom na rozpočtové krytie nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce, na opravy poškodených a narušených protipovodňových opatrení na vodných tokoch v správe vodného hospodárstva, lesného hospodárstva a obcí, a niektorých spôsobených škôd
k návrhu štatútu Výboru pre štrukturálne fondy EÚ a Kohézny fond
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na slávnostnom podpise Zmluvy o Ústave pre Európu v Ríme 28. a 29. októbra 2004
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 4. a 5. novembra 2004
k návrhu na vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR a Vyššej vojenskej správy Banská Bystrica
k návrhu na zmenu znenia úlohy B.2. a B.3 uznesenia vlády SR č. 130 z 13. februára 2003
k návrhu na uzavretie Zmluvy o Ústave pre Európu medzi členskými štátmi Európskej únie
k návrhu na uzavretie Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov z 23. júla 1990 v znení zmien a doplnení dohovoru z 21. decembra 1995 a protokolu z 25. mája 1999
k návrhu na odvolanie PaedDr. Ágnes Biró z funkcie prednostky Obvodného úradu v Šali a na vymenovanie Ing. Gábora Rusznáka do tejto funkcie
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR
k návrhu na priznanie odmeny prednostom krajských pozemkových úradov, riaditeľom obvodných pozemkových úradov a prednostom krajských lesných úradov za rok 2004 a odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku
k návrhu na zrušenie poverenia výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ