Zoznam uznesení zo dňa 12. októbra 2005

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tlač 1282)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 1283)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z. (tlač 1243)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) (tlač 1268)
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008
k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2006
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2006 a rozpočtového výhľadu na roky 2007 až 2010
k návrhu rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2006
k návrhu rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2006
k plánu kontrolnej činnosti Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2006
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohode medzi Švajčiarskou konfederáciou a Rakúskou republikou o zriadení a činnosti Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD) vo Viedni z 1. júna 1993 v znení zmien z roku 1996 a roku 2003
k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 - 2008
k návrhu na použitie vkladu majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do majetku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., ktorých jediným zakladateľom je štát podľa § 13 ods. 13 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu na použitie majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako vklad do základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. podľa § 13 ods. 13 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k správe o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu SR a návrhu štvrtej aktualizácie Schengenského akčného plánu SR
k správe o stave prác na vypracovaní Národného strategického referenčného rámca na programovacie obdobie 2007 až 2013 (stav k 15. 9. 2005)
k správe o stave a potrebe finančných zdrojov na obnovu bytového fondu v rokoch 2007 - 2013
k správe o stabilizačnom násype v Handlovej
k návrhu na priznanie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2005
k účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. 12. 2004 a rozdeleniu výsledku hospodárenia za rok 2004
k návrhu korekcie už schváleného rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na rok 2006 a návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na rok 2008
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o readmisii občanov oboch štátov
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied č. 71/1987 Zb., Maputa, 12. máj 1982
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR, vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom, v Chorvátskej republike 13. októbra 2005
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády na humanitárnu pomoc oblastiam postihnutým zemetrasením
k návrhu na vymenovanie Ing. Františka Kána do funkcie prednostu Krajského úradu v Banskej Bystrici
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a limitu počtu zamestnancov v rozpočtovej kapitole Slovenská informačná služba na rok 2006