Zoznam uznesení zo dňa 15. apríla 2004

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility
k súhrnnej správe o realizácii Národného programu boja proti drogám za roky 1999 - 2003 s aktualizáciou na rok 2004 a návrh Národného programu boja proti drogám na obdobie 2004 až 2008
k návrhu koncepcie vzdelávania vnútorných audítorov a finančných kontrolórov
k návrhu súhrnnej správy o plnení opatrení Národného akčného plánu zamestnanosti za rok 2003
k správe o účasti delegácie SR na Svetovom summite o informačnej spoločnosti (10. až 12. decembra 2003, Ženeva)
k návrhu na začatie stavby rekonštrukcia a dostavba objektu Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Prahe
k návrhu na zmenu predsedov slovenských častí zmiešaných komisií vytváraných v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí MR z 24. novembra 1998 o vytvorení mechanizmu slúžiaceho napomáhaniu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej 19. marca 1995 v Paríži
k správe o povodniach v SR v roku 2003 s návrhom na rozpočtové krytie nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce a niektorých spôsobených škôd
k správe o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 2003
k návrhu na zrušenie úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 155 z 26. februára 2003
k návrhu na uplatnenie výhrady Slovenskej republiky k zaradeniu niektorých druhov a poddruhov živočíchov do prílohy III k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES)
k návrhu na zrušenie úlohy B.4 uznesenia vlády SR č. 952 z 8. októbra 2003
k návrhu koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a akreditácie
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v III. štvrťroku 2003, so zameraním na kontrolu dodržiavania právnych predpisov pri výkone štátneho dozoru a dohľadu vybranými ministerstvami
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2004
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 826/2004 a 827/2004 prijatých na 22. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o zdravotnom poistení a o zmene zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností
k návrhu na pristúpenie k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o zákaze vedenia motorových vozidiel
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) a jeho dodatkovým protokolom
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu BLOOMSBURY PACIFIC SLOVAKIA, a. s. Lučenec
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Matador, a. s. Púchov
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre prijímateľa PSL, a. s. Považská Bystrica
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Gabor, s. r. o. Bánovce nad Bebravou
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Leoni Autokabel Slowakia, s. r. o. Trenčín
k návrhu na poskytnutie investičných pre príjemcov stimulov Hella Slovakia Signal–Lighting, s. r. o. Bánovce na Bebravou a Hella Slovakia Front–Lighting, s. r. o. Kočovce
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Kappa Štúrovo, a. s., Štúrovo
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. o. Nemšová
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Fermas, s. r. o. Slovenská Ľupča
Nk návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu SCA Hygiene Products, s. r. o. Gemerská Hôrka
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Dell, s. r. o. Bratislava
k návrhu na úpravu platov prednostov obvodných úradov životného prostredia, vymenovaných do funkcie po 15. januári 2004
k návrhu na uzavretie Druhého dodatkového protokolu z 8. novembra 2001 k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach
k návrhu prevodu celého obchodného podielu Slovenskej konsolidačnej, a. s. v spoločnostiach GOVINVEST I. a GOVINVEST II. na nadobúdateľa mesto Žilina
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR pre Súdnu radu SR
k využitiu limitovanej technickej asistencie na refundáciu oprávnených výdavkov a použitie refundovaných prostriedkov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu projektu na poskytnutie príspevku na vzdelávanie a prípravu zamestnancov a príspevku na vytvorenie pracovných miest pre spoločnosť PSA Peugeot Citroën Automobiles Slovakia, s. r. o.
k návrhu na zmenu bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 239 zo 17. marca 2004
k návrhu projektu na prepojenie relevantných registrov a na priamy prístup do nich pre všetky kľúčové štátne orgány zapojené do boja proti organizovanému zločinu - Vyhradené
k návrhu na začatie stavby Bratislava, Kutuzovove kasárne - INTSITCEN - rekonštrukcia a prístavba objektu - Dôverné