Zoznam uznesení zo dňa 31. júla 2006

k návrhu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky
k návrhu poslanca Národnej rady SR Tibora Cabaja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z. (tlač 18)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády SR č. 209/2006 Z. z.
k návrhu na odvolanie doterajších členov a na vymenovanie nových členov Legislatívnej rady vlády SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na zriadenie Komisie na riešenie problematiky racionálneho využívania lesných a poľnohospodárskych pozemkov
k návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2007 uzatváranej v zmysle § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2007 uzatváranej v zmysle § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov