Zoznam uznesení zo dňa 10. októbra 2001

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1129)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Petra Kresáka a Ladislava Orosza na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (tlač 1130)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1139)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Kataríny Tóthovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii (tlač 1142)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Jirka Malchárka a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 1144)
k návrhu zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 703/2001 k 3. októbru 2001
k návrhu na určenie gestorského ústredného orgánu štátnej správy zodpovedného za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov
k programu rozvoja železničných ciest do roku 2010 a návrh financovania investičných akcií
k analýze výdavkov na vzdelávanie zamestnancov verejnej správy v roku 1999
ku kontrolnej správe o plnení Programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra do roku 2006
ku kontrolnej správe o plnení Programu starostlivosti o Národný park Slovenský raj do roku 2006
k návrhu na ratifikáciu článku 6 ods. 2 Európskej charty miestnej samosprávy
k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúceho sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov a k Revízii znenia textu dohovoru o udeľovaní európskych patentov
k návrhu na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o otázkach čiastočného splatenia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike výrobkami vojenského určenia
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kolumbijskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Kolumbijskej republiky
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kambodžského kráľovstva o reštrukturalizácii a splatení dlhu Kambodžského kráľovstva voči Slovenskej republike
k návrhu na vymenovanie predsedu slovenskej časti Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
k návrhu na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu za členov Predstavenstva Národného úradu práce
k návrhu dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o hospodárskej mobilizácii
k návrhu Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja
k návrhu odpovede vlády SR na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej 9. až 18. októbra 2000
k návrhu doplnku č. 2 na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2002 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2002
k návrhu na vymenovanie nových členov Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami
k informácii o zmene textu Vojenskej stratégie SR na základe rokovania Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a o potrebe nadväzujúcich úprav Obrannej stratégie SR