Zoznam uznesení zo dňa 31. októbra 2001

k návrhu poslanca Národnej rady SR Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 966)
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kalmana na vydanie zákona o Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (tlač 985)
k návrhu zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o Slovenskej akadémii vied
k návrhu zákona o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona SNR č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
k návrhu na vymenovanie predsedu komisie na vykonanie auditu krízového manažmentu štátu
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2001 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - IV. časť
k návrhu opatrení týkajúcich sa administratívnych procesov v ústrednej štátnej správe
k správe o koncepcii územného rozvoja Slovenska 2001
k návrhu zakladateľských dokumentov pre založenie obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s.
Návrh na predĺženie platnosti štátnej záruky č.9513-2/2000-93 pre DMD FIN, a.s. Trenčín
k návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o privatizácii časti majetku podniku CHEMES štátny podnik Humenné a naloženie s majetkovou účasťou v akciovej spoločnosti CHEMES, a. s. Humenné
k útlmu banskej činnosti a likvidácia hnedouhoľnej bane Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš
k súhrnnej správe o plnení opatrení Národného plánu zamestnanosti
k návrhu systemizácie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v štátnej službe na rok 2002
k návrhu na výstavbu budovy Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Berlíne
k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámska
k návrhu delegácie Slovenskej republiky na summit predsedov vlád krajín CEFTA v Bukurešti 15. a 16. novembra 2001
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2001
k návrhu zákona o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
k zásadám postupu delegácie Slovenskej republiky na IV. Ministerskej konferencii WTO 9. až 13. novembra 2001 v Katare
k návrhu zákona o prírodných liečivých zdrojoch, prírodných liečebných kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 410/2000 Z.z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie
k správe o realizácii programu Phare v SR v roku 2000
k návrhu na uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou
k návrhu na uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie pod vedením predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu do Nórskeho kráľovstva 13. a 14. novembra 2001
k návrhu na zrušenie bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 395 z 9. 5. 2001