Zoznam uznesení zo dňa 19. apríla 2006

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady SR na preskúmanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 1482)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1483)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (tlač 1533)
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
k návrhu koncepcie vytvorenia siete jednotných kontaktných miest na Slovensku
k návrhu na zrušenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR pre ministerku spravodlivosti a na zmenu úlohy B.4 vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 853 z 25. októbra 2000 pre ministerku spravodlivosti
k návrhu na zrušenie úlohy B. 1/3.3.2 uznesenia vlády SR č. 692 zo 14. septembra 2005 pre ministra školstva
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2006
k návrhu na poskytnutie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku
k ročnej správe o výsledku hospodárenia EXIMBANKY SR za rok 2005
k návrhu nariadenia vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
k správe o analýze ziskovosti a návrhu opatrení na zvýšenie výšky vyplácaných dividend v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Bratislava
k návrhu Investičnej zmluvy medzi spoločnosťou Peugeot Citroën Automobiles, S. A., a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR
k návrhu Investičnej zmluvy medzi spoločnosťou Unomedical, a/s, Dánsko a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR