Zoznam uznesení zo dňa 10. decembra 2008

k návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2009
k návrhu aktualizácie zariadenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďaľších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť BROVEDANI SLOVAKIA, s. r. o.
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky na dofinancovanie prevádzky ústredí cirkví a náboženských spoločností
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 11. a 12. decembra 2008
k návrhu na zrušenie úlohy C.1 uznesenia vlády SR č. 629 z 24. 8. 2005
k návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2009 a 2010
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1117/2008 prijatého na 28. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu nariadenia vlády SR o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi v znení nariadenia vlády SR č. 257/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády SR č. 151/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú poplatky a sadzby za vykonávanie veterinárnych kontrol
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam ES a rozhodnutiam ES/EÚ
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o darovaní vojenského materiálu za účelom výučby ženistov a špecialistov pre EOD
k analýze stavu kontrahovania a čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov v programovom období 2004 – 2006 a opatreniach prijatých na elimináciu potenciálnych rizík
k návrhu na personálne posilnenie Stálej misie Slovenskej republiky pri OECD na zabezpečovanie agendy energetiky a jadrovej energetiky
k správe o priebehu a výsledkoch mimoriadneho rokovania Európskej rady v Bruseli 7. novembra 2008
k návrhu na poskytnutie odmien prednostom krajských stavebných úradov za II. polrok 2008
k návrhu na poskytnutie odmien prednostom krajských školských úradov za II. polrok 2008
k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských úradov životného prostredia za kvalitné plnenie služobných úloh za II. polrok 2008
k návrhu na zmenu personálneho zloženia Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 a úlohy č. 7 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008
k návrhu zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom zabezpečení
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 16. výročia vzniku Slovenskej republiky
k zmene právnej formy príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR na akciovú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu
k návrhu projektu zlúčenia Nemocnice s poliklinikou Ministerstva vnútra SR s akciovou spoločnosťou Nemocnica Ministerstva obrany SR
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2008
k návrhu na poskytnutie odmeny za II. polrok 2008 predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, predsedovi, podpredsedovi, vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, splnomocnencom vlády SR a generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR
k návrhu na použitie majetku vo vlastníctve štátu v správe Ministerstva obrany SR ako vklad do základného imania spoločnosti Letisko Sliač, a. s. podľa § 13a ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu systemizácie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v štátnej službe na rok 2008
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 1015 z 28. novembra 2007 k návrhu na dočasné pozastavenie prevodov pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na zrušenie a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na zrušenie a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na zrušenie a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na zrušenie a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na zrušenie a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné